Γρήγορη Περιήγηση

24-04-24 - 06:14
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για το έργο : "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΠΕΤ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05/03/2024

Ο Δήμος Διονύσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για τη σύναψη σύμβασης του έργου : "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΠΕΤ" που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της εγκεκριμένης με την υπ' αριθμ. 58/24  απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δ. Διονύσου διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού Δαπάνης 6.160.869,70 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24 %).

αρχεία

6ΣΗΧΩ93 Η57 ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΔΑΜ_ΑΔΑ
Κατεβάστε το αρχείο
A01_GEN DIATAKSH TOPO_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
A02_KAT YPOG_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
A03_KAT ISOG_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
A04_KAT A OROF_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
A05_KAT B OROF_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
A06_KAT C OROF_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
A07_KAT DWMATWN_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
A08_TOMH A A_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
A09_NOTIA OPSH_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ Η Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_ακριβές
Κατεβάστε το αρχείο
[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο