Γρήγορη Περιήγηση

12-04-24 - 14:42
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

7η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 23/02/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: …4812... ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..7η/2012.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την .. 29η.. του μηνός ..Φεβρουαρίου 2012.., ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013, καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία «Πάρνης» σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄ - 30.09.2011)» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013, καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄ - 30.09.2011)» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013, καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη με διακριτικό τίτλο «Πράσινη Γέφυρα» σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄ - 30.09.2011)» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης «Εξωτερικών διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων» της Δ. Κ. Δροσιάς» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης «Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Κ. Άνοιξης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Πρόσληψη ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας και ενός (1) Ιατρού Εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός έτους». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση για υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο μας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που αμείβονται με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ, καθώς και αυτούς που αμείβονται με τις διατάξεις του Ν. 3205/2003». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 2/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συμβιβασμός/κατάργηση δίκης σχετικά με αξίωση καταβολής επιδοματικής παροχής» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση/γνωμοδότηση επί αιτήματος της κ. ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά που υπέστη το ελαστικό του αυτ/του ιδιοκτησίας του συζύγου της, Διαμαντόπουλου Βασιλείου, από ύπαρξη λακκούβας στο οδόστρωμα». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Λέζο Σπίρο του Χαμντί ( LEZO SPIRO του HAMDI)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης – έγκρισης επέκτασης μίσθωσης. Έγκριση – επικύρωση της με αριθ. 189/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Σχετικό1 Σχετικό2 Σχετικό3 Σχετικό4 Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου IΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο