Γρήγορη Περιήγηση

13-07-24 - 15:52
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

7η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09/03/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..28/02/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..5050 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..7η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 ΠΡΟΣ: 1.Δήμαρχο. 2.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ.. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006, σας καλεί να προσέλθετε στη Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..1η.. του μηνός ..Μαρτίου 2011.., ημέρα ..Τρίτη..και ώρα ..17:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: 1. «Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για άμεσες και επείγουσες ανάγκες ». Απόφαση «Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου σε προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και συμβάσεις μίσθωσης έργου .Το αίτημα του Δήμου θα πρέπει να διαβιβασθεί στην Περιφέρεια εως τις 3-3-2011 σύμφωνα με την αριθμ. Οικ. 9089/24-2-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο