Γρήγορη Περιήγηση

25-02-24 - 16:12
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

6η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/νση Διοικητικού Τμήμα Υποστήριξης πολιτικών οργάνων Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr Άγιος Στέφανος: .. 21/02/2012.. Αριθ. Πρωτ: ..4477.. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..06η/2012.. ΠΡΟΣ: 1.Δήμαρχο. 2.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου (όπως ο πίνακας αποδεκτών). 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (όπως ο πίνακας αποδεκτών). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 παρ. 4 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006, σας καλεί να προσέλθετε στη Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..23η.. του μηνός ..Φεβρουαρίου 2012.., ημέρα ..Πέμπτη.. και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έκτακτα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Σχετικό Συνεδρίασης ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ. Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Ε Π «Αττική 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Αττικής», στη θεματική προτεραιότητα 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» για τη χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή αναμόρφωσης Ιστορικού Κέντρου Δ. Κ. Αγ. Στεφάνου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Ε Π «Αττική 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Αττικής», στη θεματική προτεραιότητα 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» για τη χρηματοδότηση της πράξης «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δ.Κ. Άνοιξης» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Ε Π «Αττική 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Αττικής», στη θεματική προτεραιότητα 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» για τη χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή κόμβου επί των οδών Κοραή-Λ. Καΐρη-Λ. Μητρ. Κυδωνιών» στη Δ. Κ. Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Ε Π «Αττική 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Αττικής», στη θεματική προτεραιότητα 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» για τη χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αγ. Δημητρίου και κατασκευή ποδηλατοδρόμου για τη σύνδεση των πλατειών Πλαστήρα και Μπαφίου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο «Διαμορφώσεις-αναπλάσεις πρασίνου στην Κοινότητα Ροδόπολης» στη Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο ΕΠ «Αττική 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Αττικής», στη θεματική προτεραιότητα 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» για τη χρηματοδότηση του έργου «Διαμορφώσεις-αναπλάσεις πρασίνου στην Κοινότητα Ροδόπολης» της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης». Εισήγηση Απόφαση «Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρέπει να υποβληθούν 5 προτάσεις στα πλαίσια της πρόσκλησης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με κωδικό: 44 με θέμα: «ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακα». Η αξιολόγηση θα γίνεται άμεσα με την υποβολή κάθε πρότασης και εάν υπάρξει καθυστέρηση υπάρχει ο κίνδυνος να απορροφηθεί το σύνολο της χρηματοδότησης». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου IΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 3. Γραφείο Πληροφορικής με την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 4. Πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο