Γρήγορη Περιήγηση

19-06-24 - 04:43
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

4η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr Άγιος Στέφανος .. 02/02/2012.. Αριθ. Πρωτ: ..2825.. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..4η/2012.. ΠΡΟΣ: 1.Δήμαρχο. 2.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου (όπως ο πίνακας αποδεκτών). 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (όπως ο πίνακας αποδεκτών). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..06η.. του μηνός ..Φεβρουαρίου 2012.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..19:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων στην «Καραγιάννης Γεώργιος και Αθανασία Ο.Ε.» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2012». Εισήγηση Σχετικο Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός δημοτικού συμβούλου – μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης - ΠΔ 28/80 για το 2012» Εισήγηση Σχετικο1 Σχετικο2 Σχετικο3 Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών με τον ΕΚΠ-ΟΤΑ (απόφαση Υπ. Εσωτ/κών 11389/1993, ΦΕΚ 185/Α και του ΔΚΚ - Ν. 3463/2006)». Εισήγηση Σχετικο Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής προμηθειών του Δήμου για το έτος 2012». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών σύμφωνα με τις δ/ξεις του Π.Δ. 270/81» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Σύσταση επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων , των άρθρων 186 παρ.5 και 191 του Ν.3463/06». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: « Ορισμός Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων έτους 2012» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ » της Δ. Κ. Ροδόπολης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση πρoθεσμίας εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ » της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή Ασφαλτοταπήτων οδών Κοινότητας Κρυονερίου » της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Πυλώνων Γηπέδου» της Δ. Κ. Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο:«Διάλυση σύμβασης του έργου ‘ Ηλεκτροφωτισμός οδών των εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ‘ της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: «Διάλυση σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» της Δ. Κ. Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση επανελέγχου της μελέτης του έργου «Μελέτη αποχέτευσης έργων δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων περιοχών Αγ. Στεφάνου και Κοινοτήτων Άνοιξης και Κρυονερίου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Επικαιροποίησης τευχών Δημοπράτησης του Έργου «Μελέτη αποχέτευσης έργων δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων περιοχών Αγ. Στεφάνου και Κοινοτήτων Άνοιξης και Κρυονερίου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων «Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων» στο ΠΕΠ «Αττική 2007-2013» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 19ο: «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αθλητικών χώρων και αιθουσών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου ‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση της αριθ. 3/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘ Ο ΘΕΣΠΙΣ’». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου ποσού επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρω (7.497,00 €) για την σύναψη σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 22ο: «Ορισμός/Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ’» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 23ο: «Κατανομή πιστώσεων χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα του εθελοντή τροχονόμου Δήμου Διονύσου.» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 24ο: «Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για συντήρηση και επισκευή σχολικών χώρων Δήμου Διονύσου (αριθμ. χρηματικής εντολής 54264/11 ποσού 29.046,36 € ). Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 25ο: «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών Καθ/τας-Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης και Δημοτικού Κοιμητηρίου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 26o«Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης-διάθεση πίστωσης»(Αρ. πρωτ. 2168/25-01-2012- κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου). Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης-διάθεση πίστωσης (Αρ. πρωτ.2183-25-01-2012 - εκδήλωση για τις μετρήσεις οστικής πυκνότητας και αιματολογικές εξετάσεις για τη βιταμίνη D)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 28ο: «Λήψη απόφασης για την αγορά ή ενοικίαση αμαξοστασίου». Αποσύρθηκε από την πρόσκληση Εισήγηση ΘΕΜΑ 29ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 30ο: «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, για την παραχώρηση ή μη οικογενειακών τάφων στο κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου» Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου IΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Γραφείο Δημάρχου 2.Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 3.Γραφείο Πληροφορικής με την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 4.Πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο