Γρήγορη Περιήγηση

25-05-24 - 14:01
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

34η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/01/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 08/12/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr Αριθ. Πρωτ: …38808.. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..34η/2011.. ΠΡΟΣ: 1.Δήμαρχο. 2.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου (όπως ο πίνακας αποδεκτών). 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων(όπως ο πίνακας αποδεκτών). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..12η.. του μηνός ..Δεκεμβρίου 2011.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:30.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφεξής». Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και Τιμής Ζώνης για τα εκτός σχεδίου κτίσματα με ισχύ από 1-1-2012 και εφ’ εξής». Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων με ισχύ από 1-1-2012 και εφεξής». Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (αρ. πρωτ. αίτησης 38424/06-12-2011)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (αρ. πρωτ. αίτησης 2127/21-09-2010)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την έκδοση δύο (2) εγγυητικών επιστολών προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε προς αντικατάσταση προηγούμενων που αφορούσαν τον πρώην Δήμο Άνοιξης και την πρώην Κοινότητα Κρυονερίου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: « Έγκριση απολογισμού ο. ε. 2010 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Προσδιορισμός ποσοστού αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εισπρακτόρων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων» στη Δ.Κ. Άνοιξης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για την εξόφληση του 4ου λογ/σμού του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρυονερίου» της Δ.Κ Κρυονερίου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για την εξόφληση των οφειλόμενων της μελέτης: «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη (Α’ & Β’ στάδιο) – Αστικογεωλογική μελέτη Πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 Κοινότητας Άνοιξης». Απόφαση Εισήγηση ΘΕΜΑ 14ο: «Ψήφισμα για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση Διοδίων στον κόμβο Αγίου Στεφάνου-Κρυονερίου» Εισήγηση ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης περί μη χρήσης της εργασιακής εφεδρείας για κανένα εργαζόμενο του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου IΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο