Γρήγορη Περιήγηση

24-04-24 - 05:31
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

32η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629 Άγιος Στέφανος . 19/12/2011.. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..40052.. Αριθμός Συνεδρίασης: ..(32η)2011.. Προς: 1.Καρασαρλής Αναστάσιος 2.Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3.Ποτίδης Χρήστος. 4.Σακελλαρίου Διονύσιος. 5.Λίτσας Αθανάσιος 6.Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7.Ζαμάνης Διονύσιος. 8.Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..32η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..23η Δεκεμβρίου 2011.. ημέρα .. Παρασκευή... και ώρα ..11:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Προϋπολογισμός Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2012» Σχετικό1 Σχετικό2 Σχετικό3 Σχετικό4 ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: «Προμήθεια 150 τόνων χύμα και 500 σάκων των 25 κιλών άλατος οδικών δικτύων και μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του Δήμου» Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011, για ανάθεση υπηρεσίας δειγματοληψιών και χημικού – μικροβιολογικού ελέγχου του πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου για τους μήνες Δεκέμβριο 2011 έως Νοέμβριο 2012» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2011(ΕΣΤΙΑ)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε 2011 για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλων για την επισκευή παγκακιων» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011(ΜΕΛΛΟΝ)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011(ΒΟΡΕΙΝΗ)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8o: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011 (ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011, για εργασίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης , δημοτικής κατάστασης , πρωτοκόλλου και διαχείρισης προσωπικού για το έτος 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011 για συντηρήσεις οχημάτων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάληψη από το Δήμο Διονύσου της υποχρέωσης μερικής καταβολής των οφειλών της υπό εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Στεφάνου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά που υπέστη αυτοκίνητο από ύπαρξη λακκούβας στο οδόστρωμα». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Διάθεση πιστώσεων πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινοτητες Δήμου Διονύσου έτους 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πίστωσης- εξόφληση Δικαστικής δαπάνης απόφασης ποσού €2.700 σε βάρος του με αρ. 00.6492 Κωδικού του Προϋπολογισμού». Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης-Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση : 1.Δήμαρχο 2.Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 3.Δ/νσεις Υπηρεσιών του Δήμου. 4.Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 5.Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου. Σημείωσεις: Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύμματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο