Γρήγορη Περιήγηση

25-05-24 - 13:59
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

31η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/12/2011

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr Άγιος Στέφανος .. 25/11/2011.. Αριθ. Πρωτ: ..36875.. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..31η/2011.. ΠΡΟΣ: 1.Δήμαρχο. 2.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου(όπως ο πίνακας αποδεκτών). 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων(όπως ο πίνακας αποδεκτών). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..29η.. του μηνός ..Νοεμβρίου 2011.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..19:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Κατάρτιση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012-2014 του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με το ΠΔ 185/2007 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 89/2011». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του ψηφίσματος περί υποβολής αιτήματος στην Πολεοδομία για την άρση ανάκλησης όλων των νομίμως εκδοθεισών αδειών εντός των ορίων των οικισμών Αγ. Στεφάνου και Άνοιξης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 143/2011 ΑΔΣ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρου ιδιοκτησίας του ιδρύματος στην Δ.Κ Άνοιξης ως κοινωφελούς χώρου-πρόνοια, καθορισμός ειδικών όρων δόμησης». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Συντήρηση οδικού δικτύου και επούλωση λάκκων της Δ.Κ Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Παραχώρηση οικογενειακών τάφων στο Κοιμητήριο της Δ.Κ Δροσιάς». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για συντήρηση και επισκευή σχολικών χώρων Δήμου Διονύσου (αριθμ. χρηματικής εντολής 47300/11 ποσού 34.987,44 € )». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Κατανομή πιστώσεων χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα του εθελοντή τρο��ονόμου Δήμου Διονύσου.» Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 3. Γραφείο Πληροφορικής με την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 4. Πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο