Γρήγορη Περιήγηση

30-05-24 - 18:37
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

30η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος . 9/12/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..38953.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(30η)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..30η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..14η Δεκεμβρίου 2011.. ημέρα .. Τετάρτη... και ώρα ..14:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 170.000,00 € για το έργο «Πλακοστρώσεις Οδών Κοινότητας Κρυονερίου» της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011 ΧΛΏΡΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ». Εισήγηση ΣΧΕΤΙΚΟ Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 8864/11 Απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Αθήνας που επί προσφυγής των Γεωργίας, Κωνσταντίνου και Παναγιώτη ΞΥΔΙΑ κατά του Ελλ. Δημοσίου, της Περ. Αττικής και του πρώην Δήμου Δροσιάς» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμου Δήμου ο.ε. 2011 για την βελτίωση της λειτουργίας της εφαρμογής ελέγχου παρουσίας προσωπικού TOP MANAGER». Εισήγηση ΣΧΕΤΙΚΟ Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1Α & 2Α της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την «προμήθεια δύο καινούριων απορριμματοφόρων αυτοκινήτων με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. του Δήμου Διονύσου»». Εισήγηση ΣΧΕΤΙΚΟ Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Εξόφληση Δανειακής σύμβασης με κυμαινόμενο επιτόκιο». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7o: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011 για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011, για προμήθεια αδειών χρήσης προγράμματος απομακρυσμένης πρόσβασης στις εφαρμογές οικονομικής διαχείρισης , δημοτολογίου και πρωτοκόλλου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011 για την προμήθεια ηλεκτρονικής πλακέτας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους της Δημ. Κοινότητας Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση : α) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αριθ.19/2011 μελέτης για « Προμήθεια ενός (1) οδικού ελκυστήρα και δύο (2) ημιρυμουλκούμενων κιβωταμαξών για την μεταφορά απορριμμάτων» και β). των σχετικών όρων διακήρυξης.». Εισήγηση ΣΧΕΤΙΚΟ Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικού υλικού ».». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Ορισμός δικηγόρου-εξωτερικού συνεργάτη για χειρισμό υποθέσεων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2011, για προμήθεια οστεοθηκών». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδέσμευση πιστώσεων για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου μέσω της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Διονύσου ο.ε. 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αμοιβής δικηγόρων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2011» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 17ο: «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 18ο: «Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου διανομής νερού οδών Μακεδονομάχων, Προφ. Ηλία και Λυκαβηττού λόγω υποδιαστασιολόγησης» της Δ.Κ. Άνοιξης Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 19ο: «Ορισμός ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 20ο: «Καταχώρηση Απογραφής Έναρξης στο βιβλίο Απογραφών –Ισολογισμών του Δήμου Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο