Γρήγορη Περιήγηση

30-05-24 - 20:19
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

23η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 30/09/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..30830.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..23η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2108141421 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ.. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..4η.. του μηνός ..Οκτωβρίου..2011.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..19:30.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.» Απόφαση ΘΕΜΑ 1ο: «Επανάληψη (ορθή) της 119/2011 απόφασης του ΔΣ με θέμα ‘Μεταφορά της υπαλλήλου Ειρήνης Κανλή του Ευαγγέλου στο Δήμο Διονύσου, μετά την αυτοδίκαιη λύση ανώνυμης εταιρείας του ΠΔ 410/1995, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10802/7763/12-4-11, απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής/ Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ΟΣΚ ΑΕ για ‘Προμήθεια 5 αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών’- Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών προχείρου διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια γραφικής ύλης’ και λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας». Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο