Γρήγορη Περιήγηση

12-06-24 - 17:52
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

21η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 22/09/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..29769.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..21η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2108141421 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1.Δήμαρχο. 2.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ.. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..26η.. του μηνός ..Σεπτεμβρίου 2011.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..19:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στην ειδική Υπηρεσία διαχείρησης Ε.Π. ‘‘Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη για τη χρηματοδότηση της πράξης ‘’Τεχνικά έργα, αξιοποίηση ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία του Δήμου’» Απόφαση ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδοχή πίστωσης από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» για το έργο Κατασκευή δικτύου αποχ/τευσης ακαθάρτων Δήμου Άνοιξης- Αναμόρφωση προυπ/σμού οε 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Αναμόρφωση προυπ/σμού ο.ε 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο : «Καθορισμός χρηματικού ποσού τηρούμενου σε μετρητά στο ταμείο του Δήμου από το ανώτερο τιθέμενο όριο της ΚΥΑ 4686/22-1-2008 (ΦΕΚ 164/5-2-2008)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Γηπέδου Αγ. Στεφάνου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Διονύσου της Δ.Κ Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Αντικατάσταση-Τοποθέτηση νέων φωτιστικών ιστών σε πλατείες του Δήμου Αγ. Στεφάνου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο της Δ.Κ Ροδόπολης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο : «Λήψη απόφασης για την ανάθεση καθηκόντων Διευθύνουσας υπηρεσίας των έργων μελετών, προμηθειών και Υπηρεσιών του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3316/2005 για την οποία διευθύνουσα υπηρεσία μέχρι την 31-12-2010 ήταν η καταργηθείσα Υπηρεσία της ΤΥΔΚ της πρώην κρατικής Περιφέρειας». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του μέτρου 226 Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» -Δράση 1: Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές και έγκριση σχετικής μελέτης του γραφείου Τεχνολογιών & Πληροφορικής». Εισήγηση Σχετικό Σχετικό Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση επικαιροποίησης οριστικής μελέτης εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου Κοινότητας Σταμάτας». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο