Γρήγορη Περιήγηση

23-06-24 - 16:49
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

20η συνεδρίαση ΔΣ 2012 (Έκτακτη)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. ..ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..20η/2012.. Τηλ.:2132030639. Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr Άγιος Στέφανος ..18/07/2012.. Αριθ. Πρωτ: .. ... ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου (όπως ο πίνακας αποδεκτών). 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (όπως ο πίνακας αποδεκτών). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..18η.. του μηνός ..Ιουλίου 2012.., ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..19:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας». ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση του άρθ. 5 του Ο.Ε.Υ Δήμου Διονύσου». Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της ύπαρξης καταληκτικών ημερομηνιών για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση συνάφεια τόσο με την ανάγκη τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. για την αύξηση των θέσεων προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. όσο και με την σύναψη δίμηνων συμβάσεων. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ροΐδης Αθανάσιος ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 3. Γραφείο Πληροφορικής με την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 4. Πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου. Σημείωσεις: Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο