Γρήγορη Περιήγηση

12-06-24 - 19:05
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

20η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05/10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 02/09/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: …27414… ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..20η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2108141421 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ.. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..7η.. του μηνός .. Σεπτεμβρίου 2011.., ημέρα ..Τέταρτη.. και ώρα ..17:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση της αριθ. 42/2011 απόφασης του Δ.Σ. «Συγχώνευση Σχολικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης» Απόφαση ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση της αριθ. 43/2011 απόφασης του Δ.Σ. «Συγχώνευση Σχολικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης» Απόφαση ΘΕΜΑ 1ο: «Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Αποδοχή πίστωσης για καταβολή μισθωμάτων Σχολικών Μονάδων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο. ε. 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχή πίστωσης από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» για το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο. ε. 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 112/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την κάλυψη της ζημιάς που υπέστη το όχημα της κ. Κυριακού Ιωάννας από ύπαρξη λακκούβας στο οδόστρωμα της οδού Μιαούλη 19Β του τέως Δήμου Αγίου Στεφάνου, σύμφωνα με τη θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της 20/2011απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία- Αλληλεγγύη και Παιδεία του Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την έκδοση δυο εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου για την υπογραφή της σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Διονύσου και κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των συνενούμενων Δήμων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου Διονύσου στις ρυθμίσεις του άρθρου 54 του Ν. 3979/ 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 47/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί προγραμματισμoύ πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για άμεσες και κατεπείγουσες ανάγκες ». Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο