Γρήγορη Περιήγηση

21-02-24 - 17:42
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

2η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/02/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629. Άγιος Στέφανος . 27/1/2012.. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..2417.. Αριθμός Συνεδρίασης: ..(2η)2012.. Προς: 1.Καρασαρλής Αναστάσιος 2.Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3.Ποτίδης Χρήστος. 4.Σακελλαρίου Διονύσιος. 5.Λίτσας Αθανάσιος 6.Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7.Ζαμάνης Διονύσιος. 8.Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..2η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..31η Ιανουαρίου 2012.. ημέρα ..Τρίτη... και ώρα ..14:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ.: «Εξέταση της αριθ. πρωτ. 1567/19-1-2012 προδικαστικής προσφυγής του Αργύρη Ε. Λινάρδου ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής (Δ. Διονύσου), ως συμμετέχοντος στον διεθνή διαγωνισμό «Προμήθειας δύο (2) καινούργιων απορριμματοφόρων αυτοκινήτων με σύστημα τύπου πρέσσας χωρητ. 16 Μ3 περίπου» (ημερομηνία διαγωνισμού 31-8-2010, Αρ. Μελ. 215/2009)» Απόφαση ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Καθορισμού Τελών Διέλευσης , Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης & του ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης οπτικών ινών στο Δήμο Διόνυσου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 29, παρ.6, του Ν. 3431/2006.» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότητη Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών (Π.Δ. 28/1980), για το έτος 2012» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του προχείρου διαγωνισμού και την διάθεση της πίστωσης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίς για τους υπαλλήλους του Δήμου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση: Α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου για το σχολικό έτος 2011-2012 και Β).της υπ’αριθ.3/2012 μελέτης για «Μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου για το σχολικό έτος 2011-2012» - Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας. Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Εγκριση πρακτικού εξέτασης ένστασης για την «Προμήθεια ενός (1) οδικού ελκυστήρα και δύο (2) ημιρυμουλκουμένων κιβαταμαξών για την μεταφορά απορριμμμάτων» Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης-Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση : 1.Δήμαρχο 2.Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 3.Δ/νσεις Υπηρεσιών του Δήμου. 4.Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 5.Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου. Σημείωσεις: Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύμματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο