Γρήγορη Περιήγηση

19-07-24 - 18:16
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

18η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 15/07/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 23229 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..18η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2108141421 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ.. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..19η.. του μηνός ..Ιουλίου 2011.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..19:30.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Λήψη απόφασης για την απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου: Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων στις οδούς Γρ. Λαμπράκη Πεύκων Μαβίλη και Θησέως Δ. Δροσιάς Απόφαση ΘΕΜΑ 1ο: «Έκθεση εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου ο.ε.2011 του Δήμου Διονύσου». Σχέδιο εισήγησης Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Κοινωνική Προστασία , Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου ‘ Η ΕΣΤΙΑ’». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο : «Λήψη απόφασης για την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο, και στον αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. ‘Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ’». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. ‘Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ’». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Ο ΘΕΣΠΙΣ’». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ από το ΝΠΔΔ με την επωνυμία ‘Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου ‘Η ΕΣΤΙΑ’». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση απολογισμού ο.ε. 2010 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου Ροδόπολης» της Δ.Κ. Ροδόπολης». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης για την εξόφληση του 4ου λογαριασμού του έργου ‘Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής ΠΑΤΗΜΑ και ΛΟΦΟΥ ΑΝΘΕΩΝ της Δ.Κ. Άνοιξης». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου-Εξωτερικής Συνεργάτιδας». Σχέδιο εισήγησης Σχετικό Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Ακύρωση Δανειακής σύμβασης». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου ο.ε. 2011 ».Σχέδιο εισήγησης Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο