Γρήγορη Περιήγηση

30-05-24 - 19:14
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

17η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 07/07/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..22171.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..17η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2108141421 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ.. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..11η.. του μηνός ..Ιουλίου 2011.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..18:30.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση απολογισμού ο. ε. 2010 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου – Λυκείου Διονύσου” της Δ.Κ. Διονύσου”. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση προϋπολογισμού Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την Επωνυμία “Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου “Η ΕΣΤΙΑ”». ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟ 1 ΣΧΕΤΙΚΟ 2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο : «Επιχορήγηση ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου Ο ΘΕΣΠΙΣ ”» ΕΙΣΗΓΗΣΗ Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού “Ο ΘΕΣΠΙΣ”». ΕΙΣΗΓΗΣΗ Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Κατανομή πιστώσεων χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα του εθελοντή τροχονόμου Δήμου Διονύσου». ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟ Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων Δήμου μας που ασχολήθηκαν με την χορήγηση και ανανέωση αδειών αδείας υπηκόων τρίτων χωρών κατά το έτος 2010». ΕΙΣΗΓΗΣΗ Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων με έδρα εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου». Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο : «Παραχώρηση οικογενειακών τάφων α) στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ (Αποφ. Δημ. Κοινότητας Διονύσου 10/2011) β) στους κ. κ. ΒΙΔΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ και ΒΙΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (Αποφ. Δημ. Κοινότητας Διονύσου 23/2011), γ) στον κ. ΡΟΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (Αποφ. Δημ. Κοινότητας Διονύσου 28/2011) στο Κοιμητήριο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου». ΕΙΣΗΓΗΣΗ Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για την εξόφληση του 4ου λογαριασμού του έργου: “Kατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων». ΕΙΣΗΓΗΣΗ Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: « Λήψη απόφασης για την κατασκευή πίλλαρ και ηλεκτροδότηση πίνακα για τη λειτουργία πιεστικού συγκρότηματος (Booster) στην Αναγέννηση της Δ.Κ. Διονύσου». ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟ Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο