Γρήγορη Περιήγηση

13-06-24 - 20:37
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

15η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 24/05/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..14148... ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..15η/2012.. Τηλ.:2132030639. Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..28η.. του μηνός ..Μαΐου 2012.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:30.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Ψήφισμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: «Έκδοση ψηφίσματος για την αντιμετώπιση προβλημάτων εν μέσω προεκλογικής περιόδου και ο κίνδυνος οικονομικής κατάρρευσης». Απόφαση ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε συλλόγους και σωματεία με έδρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Tροποποίηση των άρθρων 5ου και 8ου της αριθ. 78/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Σύσταση νέου Ν. Π. Κοινωνική Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση των άρθρων 5ου και 8ου της αριθ. 79/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Σύσταση νέου Ν. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: « Πρόταση τροποποίησης τoυ άρθρου 5ου του αριθ. 193/2005 Π.Δ/τος «Σύσταση Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, Προσθήκης 7ου άρθρου ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ» και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των Π.Δ/των 193/2005 και 198/2008. Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής WINBANK με την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την παρακολούθηση της κίνησης των τραπεζικών λογ/μών του Δήμου στην εν λόγω τράπεζα». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Καθορισμός χρηματικού ποσού, τηρούμενου σε μετρητά στο ταμείο του δήμου, από το ανωτέρω τιθέμενο όριο της ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Υποβολή της αριθ. 159/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προυπ/σμού Δήμου Α’ τριμήνου ο.ε 2012 ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Εισήγηση επί προτάσεως Δωρεάν παραχώρησης χρήσης τριών (3) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Εισήγηση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις χρεώσεων ύδρευσης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «4η Αναμόρφωση προυπ/σμού οε 2012». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: « Λήψη απόφασης για την σίτιση των μελών των εφορευτικών επιτροπών στις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της υπ’ αρίθμ.8/2012 απόφαση της Ε.Ε. που αφορά σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης για την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ της Α.Ε Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων-Κατάρτισης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Αγ. Στεφάνου-Άνοιξης-Κρυονερίου ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Κ.Α- τροποποίηση άρθρων του καταστατικού». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελέτης και την κατασκευή του έργου με τίτλο «Συντήρηση Οδοποιΐας στο Δήμο Διονύσου, Νομού Αττικής» από τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 17ο: «Αντικατάσταση Ορκωτού Ελεγκτή για την εκκαθάριση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άνοιξης ‘’Ο ΠΟΛΙΤΗΣ’’» Εισήγηση Σχετικό Αποσύρθηκε ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και ανάληψη υποχρεώσεων και δικαιωμάτων στα πλαίσια της εκκαθάρισης των τριών Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων (Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Κρυονερίου)» Εισήγηση Σχετικό 1 Σχετικό 2 Σχετικό 3 Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Με την πρόσφατη έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς, ο κάθε κηδεμόνας σκύλου ή γάτας, πρέπει: • Να βεβαιωθεί ότι το ζώο του εμφανίζεται στο ΕΜΖΣ, κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς taxisnet στο pet.gov.gr, αν δεν εμφανίζονται να επικοινωνήσει με τον κτηνίατρό του. • Να ελέγξει ότι τα στοιχεία του ζώου τους εμφανίζονται επικαιροποιημένα σε περίπτωση που είναι ήδη στειρωμένο και εμβολιασμένο, αν δεν εμφανίζονται επικαιροποιημένα να επικοινωνήσει με τον κτηνίατρο του. • Οι κηδεμόνες των αστείρωτων ζώων πρέπει να επιλέξουν είτε την στείρωση, είτε την αποστολή DNA στο ΕΦΑΓΥΖΣ (Εργαστήριο Φύλαξης & Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς) έως την 21η Ιουλίου 2024. Οι αμελείς ιδιοκτήτες που την 21-07-24 δεν έχουν προβεί σε στείρωση του κατοικίδιού τους, ούτε σε αποστολή DNA είναι εκτεθειμένοι σε πρόστιμο 1000€ που επιβάλλεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία στο ΕΜΖΣ.

Επιλογές Σελίδας

Αντιγραφή Συνδέσμου Σελίδας
Κοινοποιηση
[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο