Γρήγορη Περιήγηση

12-04-24 - 14:24
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

15η συνεδρίαση ΔΣ Διονύσου 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/06/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 2/06/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..16614.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..15η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2108141421 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ.. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..6η.. του μηνός ..Ιουνίου 2011.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..12:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : «Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Απόφαση ΘΕΜΑ 1ο: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε 2011». Εισήγηση Πίνακας Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση του από 21/12/10 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Δροσιάς (αρθ.32 του ν.1080/1980». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο : «Μεταφορά και εγκατάσταση ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας στο Δήμο Διονύσου στα όρια των Δ.Κ. Διονύσου-Δροσιάς». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό σχολείο» της Δ.Κ. Ροδόπολης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ(Τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση Πυλώνων Γηπέδου» της Δ.Κ. Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΝΤΜΕ και 1ης ΣΣ του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Τιμοθέου» της ΔΚ Σταμάτας». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ &ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ. Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο : «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, νέου ΝΠΔΔ(αρθ. 103 παρ. 4 του ν. 3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου’». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, νέου ΝΠΔΔ(αρθ. 103 παρ. 4 του ν. 3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου’». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Διονύσου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών». Εισήγηση Σχολεία καλλικρατικού Δήμου Διονύσου 4η απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο