Γρήγορη Περιήγηση

26-05-24 - 03:44
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

11η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

Άγιος Στέφανος ..6/04/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκερης Εμμανουήλ e-mail: seraskeris@dionysos.gr Τηλ.: 2132030629. Aριθ. Πρωτοκόλλου: .9352... Αριθμός Συνεδρίασης: ..(11η)2012.. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7. Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..11η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..10η Απριλίου 2012.. ημέρα ..Τρίτη... και ώρα ..13:30.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού (2.000,00)€ για την πληρωμή των ενστάσεων προς Κτηματολόγιο Α.Ε, που αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες Αγ.Στεφάνου, Σταμάτας, Ροδόπολης, ιονύσου – Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής» Απόφαση ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 19.909,83€ της εργασίας «Μικροσυντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών κτιρίων Δήμου Διονύσου »». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 9.840,00€ για τη μελέτη: ‘Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο: Κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου’ της Δ.Κ. Άνοιξης» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Α). Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 11.464,23 € για το έργο: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην οδό Προκονήσου». Β). Ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην οδό Προκονήσου»». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο ‘ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ’ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ β) Ανάθεση του έργου με τίτλο ‘ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ‘Δ.Κ.ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ’.». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο«Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 30.216,17 € για το έργο «Ανακατασκευή αμιαντοσωλήνων ύδρευσης σε οδούς του Αγ. Στεφάνου Β Φάση και οδοποιία οδών»». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας «υλικών χρωματοπωλείου (χρώματα, ρολά, πινέλα, διαλύτες, κλπ.) τα οποία χρησιμοποιούνται από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Διονύσου κατά την συντήρηση κτιρίων και οικοδομικών εγκαταστάσεων του Δήμου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας «σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων» για χρήση από τους εργάτες πρασίνου και κηπουρούς του Δήμου για την διαχείριση (επέκταση και συντήρηση) των κοινόχρηστων χώρων (παρτέρια, παιδικές χαρές, πλατείες, δημοτικά καταστήματα, σχολεία, κλπ) πρασίνου που υπάρχουν στο Δήμο Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας «υλικού 3Α, όποτε απαιτείται, για την επίχωση λάκκων, σκαμμάτων και λοιπών συναφών εργασιών στους δρόμους κατά την εκτέλεση διαφόρων μικρό – εργασιών που εκτελούν τα συνεργεία, π.χ. ύδρευσης του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας «έτοιμου σκυροδέματος, όποτε απαιτείται , για τις διάφορες προεργασίες που εκτελούν τα συνεργεία του Δήμου (π.χ. σε πεζοδρόμια, πλατείες, κ.λ.π.) του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας «Κοινών οικοδομικών υλικών (άμμος, πλάκες πεζοδρομίου, τούβλα, κλπ) τα οποία χρησιμοποιούνται από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Διονύσου κατά την συντήρηση – επισκευή οδών, πεζοδρομίων και άλλων οικοδομικών εγκαταστάσεων του Δήμου και στις λοιπές μικροκατασκευές που εκτελού». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας «διαφόρων ειδών ξυλείας, προκειμένου, όποτε απαιτείται, να υπάρχουν τα κατάλληλα σχετικά υλικά που χρειάζονται τα διάφορα συνεργεία του Δήμου Διονύσου σε διάφορες μικρό – κατασκευές που εκτελούν (π.χ. πατώματα εσωτερικών χώρων, κλπ)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας «θυρών και παραθύρων από αλουμίνιο σε διάφορες διαστάσεις, όποτε απαιτείται, για την αντικατάσταση φθαρμένων και ακατάλληλων αντίστοιχων ειδών σε κτίρια και γραφεία του Δήμου Διονύσου».». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση : α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την εργασία « Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικού Κτιρίου & Γραφείων Δημοτικών Κοινοτήτων για ένα έτος » και β) τεχνικών προδιαγραφών » Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση : α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την εργασία «Εκκενώσεις χώρων αποθήκευσης λυμάτων Δημοτικού κτιρίου & Γραφείων Δημοτικών Κοινοτήτων για ένα έτος » και β) τεχνικών προδιαγραφών» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικών No3, 4 & 5 της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) οδικού ελκυστήρα και δύο (2) ημιρυμουλκουμένων κιβαταμαξών για την μεταφορά απορριμμάτων»» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς (εργοδ.) υπέρ ταμείου πρόνοιας δικηγόρων» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά υπέρ συνδέσμου Πάρνηθας» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ WI-FI ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ”» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων » Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης-Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τέως Αντινομάρχης Αν. Αττικής Κοινοποίηση : 1. Δήμαρχο 2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Δ/νσεις Υπηρεσιών του Δήμου. 4. Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 5. Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου. Σημείωσεις: Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύμματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο