Γρήγορη Περιήγηση

19-05-24 - 23:49
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

11η συνεδρίαση ΔΣ Διονύσου 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/04/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..1/04/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: .. 8075.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..11η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ.. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..5η.. του μηνός ..Απριλίου 2011.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..19:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση των άρθρων 5ου,6ου,7ου και 8ου στην υπ’ αριθ. 40/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου “Σύσταση του Νέου Νομικού Προσώπου” «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- Η ΕΣΤΙΑ». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση των άρθρων 5ου,6ου,7ου και 8ου στην υπ’ αριθ. 41/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου “Σύσταση του Νέου Νομικού Προσώπου” «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ - ΑΘΛΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο : «Λήψη απόφασης: α) για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στο πρόγραμμα/πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζόμενων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» και β) παροχή εξουσιοδότησης προς το νόμιμο εκπρόσωπο για υποβολή αίτησης και υπογραφής σύμβασης». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμο στο Πρόγραμμα «Energy for Mayors» που υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων». Σχέδιο εισήγησης Σχετικό 1 Σχετικό 2 Σχετικό 3 Σχετικό 4 Σχετικό 5 Σχετικό 6 Σχετικό 7 Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
web design by
Powered by Browserbros.gr
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο