Γρήγορη Περιήγηση

19-06-24 - 03:24
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

1η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02/02/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 30/12/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: …41284.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..01η/2012.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..9η.. του μηνός ..Ιανουαρίου 2012.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Υποβολή ή μη αίτησης του Δήμου για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια αρχή αναφορικά με την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης λόγω της μη παρακατάθεσης της αποζημίωσης εντός του 18μηνου και καθορισμός άλλων ενεργειών που θα διασφαλίζουν με τον καλύτερο τρόπο την απόκτηση των 43 στρεμμάτων από τις κατασκηνώσεις του ΤΥΠΕΤ στην Δ.Κ Διονύσου ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση και Παραλαβή της Επικαιροποιημένης Μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου» στο ΠΕΠ «Αττική 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» και ειδικότερα στην κατηγορία πράξης : «Κατηγορία δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της εκχώρησης της αρμοδιότητας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου» από την Κ.Σ.Ε. του άρθρου 8. του Ν.3481/06». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου IΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο