Γρήγορη Περιήγηση

23-07-24 - 04:31
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στα θέματα οικονομικής διοίκησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/09/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος & Αθ. Διάκου 1 Άγιος Στέφανος Τ.Κ. : 145 65 Πληροφορίες : Γωγή Π Τηλέφωνο : 213 2030609 FAX : 210 8141421 Άγ. Στέφανος:8/8/2012 Αριθμ. Πρωτ: 24644 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007«Ειδικοί Σύμβουλοι, Επιστημονικοί Συνεργάτες-Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α » 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας στον οποίο προβλέπεται κενή οργανική θέση Ειδικού Συμβούλου. Ανακοινώνει Ότι προτίθεται να προσλάβει ένα (1) Ειδικό Σύμβουλο ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο στα θέματα οικονομικής διοίκησης του δήμου με ειδικότερα αντικείμενα: 1.Την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και δεδομένων και την στατιστική τεκμηρίωση της οικονομικής θέσης και προοπτικής του δήμου 2.Την επεξεργασία ,διαμόρφωση και διαχείριση ασφαλιστικών προγραμμάτων κάθε μορφής που αφορούν στις δραστηριότητες του δήμου. Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν σχετική αίτηση ,με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 163 του Ν.3584/2007 δηλαδή: 1. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια χώρας που ανήκει στη Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ) άρθρο 12 Ν.3584/2007) 2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού(21ο έτος, άρθρο 13 του Ν.3584/2007) 3. Να είναι υγιείς(άρθρο 14 του Ν.3584/2007). 4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007). 5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση 6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους(άρθρο17 του Ν.3584/2007) 7. Να είναι πτυχιούχοι οικονομικού τμήματος ΑΕΙ. 8. Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους: Α)Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού. Β)Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα. Γ)Φωτ/φο του ατομικού δελτίου ταυτότητας Δ)Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή αντίγραφο επικυρωμένο νομίμως. Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου(παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007). Περ��σσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ .Διάκου 1-τηλ.2132030615) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευση στην εφημερίδα. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ιωάννης Καλαφατέλης Εσωτερική Διανομή Δ/νση Διοικητικού Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τμήμα Πληροφορικής.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο