Γρήγορη Περιήγηση

16-06-24 - 18:34
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Προμήθεια Βιβλίων για τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δήμου Διονύσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/03/2018

CPV: 22113000-5

18REQ002694798

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 61/2018  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προμήθειας βιβλίων για τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δήμου Διονύσου, ο Δήμος θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση, και στη σύναψη σύμβασης  για την Προμήθειας βιβλίων για τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με την 75/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο