Γρήγορη Περιήγηση

15-07-24 - 04:13
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/12/2016

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 397/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμος Διονύσου θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση : «Προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών και άλλων μερώ παλλόμενων σηματοδοτών στη Δημοτική Ενότητα Ροδόπολης» και στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια , σύμφωνα με τους όρους της από 14.11.2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος , η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο