Γρήγορη Περιήγηση

28-02-24 - 17:31
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Διονύσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/09/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 30/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Πληροφορίες: Μόϊρα Χρυσαφογεώργη Τηλέφωνο: 2132030613 FAX: 2132030630 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την “Προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Διονύσου” Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθμ. 99/2013 απόφαση της Οκονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης/σεων για την εν θέματι αναφερόμενη προμήθεια και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Δευτέρα 13/05/2013, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ). Σας ενημερώνουμε ότι μπορούν να κατατεθούν προσφορές για το σύνολο ή το μέρος των ζητουμένων ειδών που αναφέρονται στην υπ’αριθ.3/2013 τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσία και ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει πριν την έναρξη των εργασιών εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συμβατικής αξίας. Ο Δήμαρχος Ιωάννης Καλαφατέλης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο