Γρήγορη Περιήγηση

18-07-24 - 14:15
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

«Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ, μπαταριών και μικροϋλικών »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/06/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για το σύνολο των ειδών όπως αυτή προσδιορίζονται με την από 19/05/2016 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας. Έκαστος ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, συνολικά για δώδεκα (12) μήνες, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (14.999,91€) και θα βαρύνει τον ακόλουθο Κ.Α.10.6613.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου ο.ε. 2016. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο