Γρήγορη Περιήγηση

15-06-24 - 16:03
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 21/10/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/10/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/10/2022

Αναρτήθηκε σήμερα η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με αριθμό πρωτ. 32340/18-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΗΔΩ93-9ΞΧ) για την Πρόσληψη Έκτακτου Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικοτήτων καθηγητών Μουσικής και Εικαστικών - Καλλιτεχνικών Σπουδών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι μέχρι και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε εφημερίδες ή/και στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και αν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από Παρασκευή 21/10/2022 έως και την Δευτέρα 31/10/2022 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής) εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου με την ένδειξη: «Προς τον Δήμο Διονύσου» (οδός Λίμνης Μαραθώνα 29 & Αθ. Διάκου 1 - 14565 Άγιος Στέφανος) για την Πρόσληψη έκτακτου ωρομίσθιου Μουσικού & Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού (Ι.Δ.Ο.Χ.)

Οι αιτήσεις θα γίνονται επίσης δεκτές με ηλεκτρονική υποβολή με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF), στο e-mail: paideia@dionysos.gr για την αποφυγή συνωστισμού και σύμφωνα με το πλαίσιο τήρησης των μέτρων προστασίας έναντι του COVID-19.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ., ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης και της ακρόασης με φυσική παρουσία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-8142972 καθημερινά -στις εργάσιμες ημέρες- και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

 

Συνημμένα:

1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (σε επεξεργάσιμη μορφή .doc και PDF)

2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2022 2023 ΜΕ ΑΔΑ
Κατεβάστε το αρχείο
[script-63d1657eadcab]

Gallery

© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο