Γρήγορη Περιήγηση

21-07-24 - 13:16
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

«Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/09/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ο Υ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν. 2. Τις σχετικές εγκυκλίους. 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Διονύσου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1546/27.06.2011 (τεύχος Β’), όπως ισχύει σήμερα. 4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ορίζουμε ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, των οποίων η θητεία ορίζεται μέχρι τη μερική ή ολική τροποποίηση ή ανάκληση της παρούσας, εξουσιοδοτώντας τους να υπογράφουν έγγραφα σχετικά με τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων (σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.) του Δήμου, χωρίς να δικαιούνται περαιτέρω αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, όπως παρακάτω: 1. Τον κ. ΠΟΤΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς, όπως περιγράφονται παρακάτω: α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα. γ. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα. δ. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. ε. Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της. στ. Την τέλεση, σε περίπτωση κωλύματος του Δημάρχου, των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα. 2. Τον κ. ΧΙΩΤΗ ΗΡΑΚΛΗ, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, όπως περιγράφονται παρακάτω: α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα. γ. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα. δ. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. ε. Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της. στ. Την τέλεση, σε περίπτωση κωλύματος του Δημάρχου, των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα. Καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες:  του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης πλην της μέριμνας για την κοπή των δένδρων. 3. Την κα ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ, ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης όπως περιγράφονται παρακάτω: α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα. γ. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα. δ. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. ε. Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της. στ. Την τέλεση, σε περίπτωση κωλύματος του Δημάρχου, των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα. Καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες:  του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας . 4. Την κα ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο των αρμοδιοτήτων:  του Αυτοτελούς Τμήματος Διαβούλευσης και Εθελοντισμού 5. Τον κ. ΛΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο των αρμοδιοτήτων:  του Τμήματος Σχεδίου Πόλης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  τη Διεύθυνση Πολεοδομίας. 6. Τον κ. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο των αρμοδιοτήτων:  του Γραφείου Ύδρευσης και Αποχέτευσης/ Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Περιβ/ντος & Πολ. Προστασία/ Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου.  του Γραφείου Συντηρήσεων & Μικροεπισκευών/ Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης/ Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου 7. Τον κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο των αρμοδιοτήτων:  του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας 8. Τον κ. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗ ΗΛΙΑ, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο των αρμοδιοτήτων:  του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο