Γρήγορη Περιήγηση

13-06-24 - 19:55
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

«Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/09/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ο Υ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 παρ. 3ε και παρ 3στ «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας του Ν.4046/2012» με τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθία. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 94,95 του Ν.3852/2010. 4. Τις σχετικές εγκυκλίους. 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247-ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Διονύσου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 40.193 κατοίκους. 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Διονύσου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1546/27.06.2011 (τεύχος Β’), όπως ισχύει σήμερα. 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ορίζουμε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Διονύσου, με θητεία από 1/1/2013 έως 31/8/2014, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως παρακάτω: Α. Αντιδημάρχους με καθ’ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ), των παρακάτω οργανικών μονάδων, έχοντας την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία αυτών: 1. Τον κ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, ως αντιδήμαρχο Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής των υπηρεσιών με τις παρακάτω αρμοδιότητες: • της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης πλην τ��υ Γραφείου Συγκοινωνιακού Έργου του Τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων και της μέριμνας για την κοπή των δένδρων που περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης • του Τμήματος Σχεδίου Πόλης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών • της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. 2. Τον κ. ΚΟΝΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ, ως αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας των υπηρεσιών με τις παρακάτω αρμοδιότητες: • της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου • το Γραφείο Συγκοινωνιακού Έργου του Τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης • την μέριμνα για την κοπή των δένδρων που περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης • της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας. 3. Τον κ. ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ως αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών των υπηρεσιών με τις παρακάτω αρμοδιότητες: • του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 4. Τον κ. ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ως αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης των υπηρεσιών με τις παρακάτω αρμοδιότητες:  του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Τμήματος Ταμιακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας  του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας. 5. Τον κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟ, ως αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού των υπηρεσιών με τις παρακάτω αρμοδιότητες:  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών • του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας • του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας • της Διεύθυνσης ΚΕΠ. 6. Την κα ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ως αντιδήμαρχο Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης των υπηρεσιών με τις παρακάτω αρμοδιότητες: • του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. Β. Αντιδημάρχους με κατά τόπον αρμοδιότητες 1. Τον κ. ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ως αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Άνοιξης. 2. Τον κ. ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ως αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Σταμάτας 3. Τον κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟ, ως αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Αγ. Στεφάνου 4. Την κα ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ως αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Διονύσου 5. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες Αντιδημάρχου των Δημοτικών Ενοτήτων Δροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης διατηρεί ο Δήμαρχος, με τις παρακάτω αρμοδιότητες: α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα. γ. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα. δ. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. ε. Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της. στ. Την τέλεση, σε περίπτωση κωλύματος του Δημάρχου, των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες:  του Αντιδημάρχου κ. Πέππα Νικολάου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σακελλαρίου Διονύσιος,  του Αντιδημάρχου κ. Σακελλαρίου Διονυσίου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πέππας Νικόλαος,  του Αντιδημάρχου κ. Παππά Νικολάου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κανατσούλης Ιωάννης.  της Αντιδημάρχου κας Σαραντάκη Θεοδώρας, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντάκης Κυριάκος, Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πέππα Νικόλαο. Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου. Ο Αντιδήμαρχος κ. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ορίζεται ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και ο Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Οι αντιμισθίες των παραπάνω Αντιδημάρχων θα καθοριστούν με νέα απόφαση. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Με την πρόσφατη έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς, ο κάθε κηδεμόνας σκύλου ή γάτας, πρέπει: • Να βεβαιωθεί ότι το ζώο του εμφανίζεται στο ΕΜΖΣ, κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς taxisnet στο pet.gov.gr, αν δεν εμφανίζονται να επικοινωνήσει με τον κτηνίατρό του. • Να ελέγξει ότι τα στοιχεία του ζώου τους εμφανίζονται επικαιροποιημένα σε περίπτωση που είναι ήδη στειρωμένο και εμβολιασμένο, αν δεν εμφανίζονται επικαιροποιημένα να επικοινωνήσει με τον κτηνίατρο του. • Οι κηδεμόνες των αστείρωτων ζώων πρέπει να επιλέξουν είτε την στείρωση, είτε την αποστολή DNA στο ΕΦΑΓΥΖΣ (Εργαστήριο Φύλαξης & Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς) έως την 21η Ιουλίου 2024. Οι αμελείς ιδιοκτήτες που την 21-07-24 δεν έχουν προβεί σε στείρωση του κατοικίδιού τους, ούτε σε αποστολή DNA είναι εκτεθειμένοι σε πρόστιμο 1000€ που επιβάλλεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία στο ΕΜΖΣ.

Επιλογές Σελίδας

Αντιγραφή Συνδέσμου Σελίδας
Κοινοποιηση
[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο