Γρήγορη Περιήγηση

21-06-24 - 01:53
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ενημερωτική εκδήλωση για την «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ» στην Δ.Ε. Σταμάτας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/09/2014

Ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Σταμάτας από την εταιρία “ΕΞΕΛΙΞΗ A.E.” του Δήμου Διονύσου και το Τοπικό Συμβούλιο Σταμάτας. Υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω πράξη υλοποιείται στo πλαίσιo της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», κατηγορία παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνος Μεταξάς, ανέλυσε το πρόγραμμα «Πράσινη Γέφυρα» και στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος με τους παρευρισκόμενους. Ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Γιάννης Καλαφατέλης, σε σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις κοινωνικές δράσεις του Δήμου, αλλά και στην προσπάθεια που γίνεται για να αναπτυχθεί στον Δήμο ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοτική υπάλληλος και γραμματέας της «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.» κα Κέλλυ Σαββοπούλου, ενώ ο πρόεδρος της Δ.Ε. Σταμάτας κ. Πέππας Ευάγγελος και ο αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Κόκκαλης καλωσόρισαν τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκαν στην ανάγκη επιτυχίας του προγράμματος και τα οφέλη που θα προκύψουν. Από την Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς που είναι συμπράττων φορέας του προγράμματος μίλησε η κα Γλύκου Ελευθερία. Αναμενόμενα Αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης: Η υλοποίηση της πράξης στοχεύει στην προώθηση στη Απασχόληση 80 ανέργων που προέρχονται από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες . Συγκεκριμένα προβλέπεται: • 20 εξ’ αυτών να απασχοληθούν με μορφή εξαρτημένης εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης (Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή Επανένταξης) • 10 εξ αυτών να υποστηριχτούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων( αξιοποίηση προγραμμάτων επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεματικό Απροβλέπτων κλπ) • ενώ, τέλος 50 εξ’ αυτών να κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (σύμφωνα με τον Νόμος υπ. Αριθμ. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις) Αντικείμενο Πράξης-Οφέλη συμμετοχής Το Σχέδιο Δράσης στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων υποστηρικτικών ενεργειών, μέσα από μια δέσμη δράσεων συγκεκριμένων , για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, και τελικά την ενδυνάμωση 80 ανέργων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας με τελικό στόχο την ένταξη τους. Οι δράσεις της Πράξης για το σύνολο των ωφελούμενων αφορούν: • Συμβουλευτική των ωφελουμένων για την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας • Δικτύωση τοπικών κοινωνικών (ή μη) επιχειρήσεων, οργανισμών, φορέων ,εταίρων και ωφελούμενων. • Χαρτογράφηση συγκεκριμένων επιχειρήσεων- οργανισμών (μέχρι 30) – δυνητικοί πελάτες και ταξινόμηση τους με βάση τις ανάγκες τους για λήψη υπηρεσιών από τη δραστηριότητα των υπο-σύσταση επιχειρήσεων. • Σύναψη μνημονίων συνεργασίας με τουλάχιστον πέντε (5) επιχειρήσεις – οργανισμούς • Εκπόνηση συνεδριών συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας και διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων για την προώθηση στην απασχόληση και δράσεις δικτύωσης με επιχειρήσεις • Υλοποίηση συναντήσεων ομάδων ωφελουμένων με οργανισμούς-επιχειρήσεις • Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων-κοινωνικοσυνεταιρισμών κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας του. • Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στα παρακάτω αντικείμενα: Επιμόρφωση σε θέματα επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας 30 ώρες, 6,00 μεικτά ανά ώρα Καλλιέργεια, παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 100 ώρες, 6,00 μεικτά ανά ώρα Καλλιέργεια, παραγωγή και μεταποίηση ανθοκομικών προϊόντων 100 ώρες, 6,00 μεικτά ανά ώρα Εταίροι Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ» αποτελείται από τους παρακάτω εταίρους: • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ «Κ.Σ.Δ.ΕΟ. ΕΔΡΑ» • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ • ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ • ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. • ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» • ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε. Η διαμόρφωση του σχεδίου δράσης και κατ’ επέκταση η κατανομή των δράσεων ξεχωριστά πραγματοποιήθηκε με βάση την εμπειρία αλλά και την επαγγελματική δραστηριότητα του κάθε εταίρου. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι δράσεις αλλά και οι εταίροι αλληλοσυμπληρώνονται μέσω των δράσεων δικτύωσης αλλά και της συνεργασίας τους με στόχο την ολοκληρωμένη και επιτυχημένη υλοποίηση της Πράξης στο σύνολο της. 1. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ωφελούμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1) Να είναι άνεργοι-ες, εγγεγραμμένες στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ 2) Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες : - Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται τα άτομα που παραμένουν εκτός εργασίας (με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ) περισσότερο από 12 μήνες - Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (άνεργοι) Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που διαβιούν χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας ή διαζυγίου ή μητρότητα εκτός γάμου) και έχουν την ευθύνη ανατροφής για ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο - Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες (άνεργοι) Στην συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή , για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος - Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (άνεργοι) Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που το ετήσιο εισόδημα τους βρίσκεται /είναι χαμηλότερο από το όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στην ενημερωτική εκδήλωση εκτός του Δημάρχου Διονύσου κ. Γιάννη Καλαφατέλη, παραβρέθηκαν: οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Παππάς, Πέππας, η κα Σαραντάκη, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κανατσούλης, Καρασαρλής, Σπηλιώτης, Κυριακόπουλος, Στάικος, οι πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων Άνοιξης κ. Θεοφίλου, Δροσιάς κ. Χαραλαμπίδης και Διονύσου κα Κακούρη, μέλη Τοπικών Συμβουλίων και φορέων, ο πατήρ Βακαλάκης Πέτρος, εφημέριος της Δ.Ε. Σταμάτας και αρκετοί συνδημότες.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο