Γρήγορη Περιήγηση

22-07-24 - 20:22
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού » του Δήμου Διονύσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/04/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις: α. του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ Β’ 185/1993) β. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 γ. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε��τρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. δ. του άρθρου 55 παρ.1στ του Ν2238/9 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εμπορικές επιχειρήσεις» και του άρθρου 3 παρ. 1β. του Ν.1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑΔΚΥ», ε. του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 στ. του Π.Δ.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ζ. της Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B). η. του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προμηθειών», θ. την αριθμ. πρωτ. 3107/23.07.2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ι. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α ): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις . 2.Την υπ’ αριθμ.35130/739/09-08-2010(ΦΕΚ1291Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. 3.Την υπ’ αριθμ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου 4 Την 48/20.03.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί σκοπιμότητας της προμήθειας. 5. Την υπ’ αριθ. 355/13.11.2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε α) η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 65.097,01 € β) η υπ’ αριθ. 30/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού» γ) οι όροι της διακήρυξης . 7. Την υπ’ αριθ. 371/24.11.2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία απορρίπτεται ένσταση κατά των όρων, ακυρώνεται ο διαγωνισμός που είχε ορισθεί για τις 30/11/2015 , τροποποιείται το παράρτημα Α της υπ’ αριθ. 30/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και συνεχίζεται η διαδικασία με νέο διαγωνισμό. 8. Την υπ’ αριθ. 23/07.03.2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για μέρος των ειδών που αναφέρονται στην υπ’ αριθ.30/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και εγκρίθηκε η συνέχιση του διαγωνισμού για τα είδη που δεν υπήρξε συμμετοχή από κανέναν προμηθευτή, με πρόχειρο διαγωνισμό και ίδιου όρους. 6.Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/2016 ΑΟΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση της εν θέματι προμήθειας, όπως αυτά προσδιορίζονται με την υπ’ αριθ. 30/2015 μελέτη. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο