Γρήγορη Περιήγηση

15-07-24 - 04:57
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Διακήρυξη Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας – αντικατάστασης πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΔΚ Αγίου Στεφάνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/09/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα επιφανείας 7.115 τμ (γήπεδο Δ.Κ. Άγιου Στεφάνου), περιλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών διαμόρφωσης – συμπλήρωσης της υπάρχουσας και απαιτούμενης υπόβασης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα Β (Προδιαγραφές Συνθετικού Χλοοτάπητα {Assessment of the Artificial Turf System in accordance with FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition}, Τεχνική Έκθεση, Τιμολόγιο Μελέτης, Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (149.984,20€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.0009 του προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2016 του Δήμου και με CPV 39293400-6. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο