Γρήγορη Περιήγηση

22-07-24 - 20:56
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/08/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή, για το σύνολο των ειδών ή για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας (Α έως και Θ) όπως αυτά προσδιορίζονται με την 22/02016 μελέτη της Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και βαρύνει τον Κ.Α. 25.6662.0001 του προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2016 με το ποσό 124.000€, το υπόλοιπο ποσό των 126.000 € θα βαρύνει τον οικείο προϋπολογισμό του ο.ε. 2017 του Δήμου και με CPV 344167000-8.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο