Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
22-03-23 - 10:40
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα
υλοποιώντας τις αρμοδιότη­τες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι
αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι
ώστε να εξασφαλίζε­ται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των
περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του
Δήμου.

Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:

Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου
κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους.
Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπη­ρεσίες των θεμάτων που είναι προς
συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια
διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των
ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απα­ραίτητο από τον Πρόεδρο τους.
Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφά­σεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
της Οικονομικής Επι­τροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελε­στικής
Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επι­χειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων
Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών
στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα
πολιτικά όργανα του Δήμου.
Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδι­κών απολογισμών δράσης του Δήμου
σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφά­σεις και
ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.
Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή
βελτίωση της αποτελε­σματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προ­σαρμογή της
λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του
στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία
μετέχουν με εκπρο­σώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά
αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.
Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου (εφόσον
υφίστανται ή δημιουρ­γηθούν) και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να
εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς
τους στόχους του Δήμου.

Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος.
Mε τον Αριθμό Απόφασης 193/17.1.2022 του Δημάρχου Διονύσου, διορίζεται ως Γενικός
Γραμματέας του Δήμου ο κ.Χρήστος Μπακούρος
Σύντομο Βιογραφικό του κ. Μπακούρου:

- Γεννήθηκε και μένει στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος και έχει 2 κόρες δίδυμες, φοιτήτριες
σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας.
- Είναι Οικονομολόγος με οργανική θέση «Εφοριακός υπάλληλος» στην ΑΑΔΕ.
- Ήταν αποσπασμένος στο ιδιαίτερο γραφείο της Υφυπουργού Υγείας για θέματα Ψυχικής
Υγείας κας Ζωή Ράπτη μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021
- Υποψήφιος Διδάκτωρ με Θέμα Διατριβής «Ο Εξωτερικός Φορολογικός Έλεγχος στους
ΟΤΑ»
- Πτυχιούχος Μεταπτυχιακού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στον τομέα της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με θέμα διπλωματικής «e-justice».
- Πτυχιούχος Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων από το Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο με θέμα διπλωματικής «Ιαματικός και Καταδυτικός Τουρισμός ως
τομέας ανάπτυξης των ΟΤΑ».
- Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
- Είναι Τακτικό Μέλος στο ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ερευνών
(Ε.Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε) με απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
- Ήταν Αντιπρόεδρος ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου “ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” από τον Απρίλιο
2014 εως τον Ιούλιο 2016.
- Ενεργό Μέλος της Επιτροπής Οικονομολόγων Δημοσίου Τομέα του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος.
- Ενεργό Μέλος Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κε.Η.Δ.
- Ήταν Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Σαλαμίνας.
- Είναι Γενικός Γραμματέας στο τμήμα 1 Αθηνών της AHEPA και Ταμίας στην Περιφέρεια
Ελλάδος AHEPA.
- Είναι Έφεδρος Υπολοχαγός Διαβιβαστής – Πεζικού.
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο