Γρήγορη Περιήγηση

23-06-24 - 00:23
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ανοικτή Επιστολή για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Δ.Κ. Δροσιάς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/09/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου1 Ταχ. Κώδικας: 145 65, Άγ. Στέφανος Τηλ: 213 2030600 Fax: 213 2030630 E-mail: dhmsxeseis@dionysos.gr ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ Ήδη από τις αρχές του έτους 2011 ξεκίνησε η εκτέλεση του μεγαλόπνοου για την περιοχή μας έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δήμου Δροσιάς» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013» με αντικείμενο την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων και τελικό αποδέκτη το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, του οποίου έργου το ιστορικό δημοπράτησης έχει ως εξής: Αρχικά υπεγράφη στις 09-06-2009 προγραμματική σύμβαση του τότε Δήμου Δροσιάς δια της απελθούσης δημοτικής αρχής και της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την υλοποίηση του εν λόγω έργου, το οποίο στη συνέχεια με απόφαση του Γεν. Γραμμ. ΥΠΕΧΩΔΕ εντάχθηκε στον Άξονα προτεραιότητας 2: «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» - Θεματική Προτεραιότητα «Επεξεργασία Νερού (Λύματα)» - Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013» με χρηματοδότηση του συνόλου του έργου από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Στις 07-09-2010 διενεργήθηκε ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου, όπου αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ με τεκμαρτή έκπτωση 51,57%. Στις 18-11-2010 υπογράφηκε η τροποποιημένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του τότε Δήμου Δροσιάς δια της απελθούσης δημοτικής αρχής και της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την υλοποίηση του εν λόγω έργου, στην οποία σύμβαση περιλαμβάνονταν όλοι οι ειδικότεροι όροι εκτέλεσης του έργου, για την οποία χορηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Γεν. Γραμμ. ΥΠΕΚΑ. Εν τέλει στις 04-04-2011 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση συνολικού ποσού 3.103.668,18 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%) μεταξύ του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΔΕΚΕ Περιφέρειας Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΕ» για την ανάθεση του έργου, η οποία Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής είναι και η αρμόδια επιβλέπουσα το συγκεκριμένο έργο. Προκειμένου να υπάρξει ομαλή χρηματοδότηση του έργου και να ολοκληρωθεί η εκτέλεσή του, η νέα δημοτική αρχή ανταποκρίθηκε αμέσως μόλις ενημερώθηκε από την άνω Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος ότι, με βάση τις δεσμεύσεις της από το μνημόνιο, θα πρέπει μέχρι 30-06-2011 να έχει απορροφηθεί μέρος του εγκριθέντος κονδυλίου, άλλως το ποσό θα διατίθεντο για άλλους σκοπούς, και προέβη σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έγκριση της δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης ύψους 1.200.000 ευρώ στον κατάλληλο κωδικό του προϋπολογισμού 2011. Η εκτέλεση του έργου κατόπιν των συντονισμένων ενεργειών των αρμοδίων φορέων του καλλικρατικού πλέον Δήμου Διονύσου ξεκίνησε ευοίωνα και με συνεχείς παρεμβάσεις προς την αρμόδια επιβλέπουσα υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής και, ειδικότερα, προς την επιβλέπουσα εκ της Περιφέρειας μηχανικό του έργου κ. Μαρινοπούλου για την επί τα βέλτιστα συνέχιση αυτού. Σημειωτέον όμως ότι ο Δήμος Διονύσου, η Τεχνική Υπηρεσία αυτού και η Δημοτική Κοινότητας Δροσιάς ούτε είναι ο φορέας εκτέλεσης του έργου ούτε ασκεί καθήκοντα επίβλεψης επί του έργου, με αποτέλεσμα να έχει μόνο τη δυνατότητα να λειτουργεί παρεμβατικά και ασκώντας έλεγχο και πιέσεις στην επιβλέπουσα το έργο Περιφέρεια Αττικής, πράγμα το οποίο έχει πράξει συνεχώς και αδιαλείπτως μέχρι σήμερα με τα με αριθμ. πρωτ. 166/18-7-2011, 263/22-9-2011, 279/7-10-2011, 292/2-11-2011 έγγραφα της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, 24651/10-8-2011, 33740/8-11-2011, 40222/20-12-2011, 40656/29-12-2011, 598/10-1-2012, 3840/14-2-2012 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου και 38651/7-12-2011 έγγραφο του Δημάρχου Διονύσου. Περαιτέρω ας σημειωθεί ότι οι όροι της ισχυούσης συμβάσεως εκτελέσεως του έργου έχουν διαμορφωθεί από την απελθούσα δημοτική αρχή, μεταξύ δε αυτών περιλαμβάνεται ο συμβατικός χρόνος περαίωσης αυτού σε 24 μήνες χωρίς να προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ώστε ο ανάδοχος του έργου να εκτελεί έργο σε συγκεκριμένες οδούς σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, τις οποίες και θα αποκαθιστά πλή��ως και με πρόβλεψη για βραχώδες έδαφος μόλις 25% και γαιώδες 75%. Ήδη η άνω ανάδοχη εταιρεία έχει εκτελέσει από το Δεκέμβριο 2011 περίπου το 40% του έργου, κυρίως σε περιοχές γαιώδους εδάφους, που δεν αντιμετώπιζε δυσχέρειες κατά την εκσκαφή, ενώ το υπολειπόμενο έργο είναι σε βραχώδες έδαφος (60%), που συνεπάγεται δυσκολίες και καθυστερήσεις, που ήδη έχουν παρατηρηθεί στην εξέλιξη του έργου. Επιπρόσθετα, έχει υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην αποκατάσταση (κάλυψη με ασφαλτικό υλικό) του οδοστρώματος στα σκαμμένα σημεία, με αποτέλεσμα, ειδικά, στην περίοδο βροχοπτώσεων να απομακρύνεται το υλικό (3Α) της επίχωσης του ορύγματος και να δημιουργούνται σκόνη, λάσπες και λακκούβες, ενώ και σε πλείστα από τα αποκατεστημένα οδοστρώματα παρατηρήθηκε υποχώρηση, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί επικίνδυνες λακκούβες στους δρόμους, που δικαιολογημένα επισύρουν τη δυσαρέσκεια όλων μας, πολιτών και αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεδομένου ότι το έργο εκτελείται σε μία κρίσιμη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας και, αν δεν προχωρήσει άμεσα, κινδυνεύει ν’ απενταχθεί από τη χρηματοδότηση αυτού μέσω ΕΣΠΑ, προτεραιότητα της δημοτικής αρχής είναι η παρέμβασή της στην Περιφέρεια Αττικής, ώστε να συνεχιστεί η ομαλή χρηματοδότηση και εκτέλεση του έργου, καθώς και η άμεση (μόλις επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες) και προσήκουσα από τεχνικής πλευράς αποκατάσταση από την ανάδοχο εταιρεία των οδοστρωμάτων στα σκαμμένα σημεία και τις λακκούβες, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία στη Δροσιά σε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο. Προκειμένου να επιτευχθούν οι άνω στόχοι, ο Δήμαρχος Διονύσου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας – Ποιότητας Ζωής, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δροσιάς και ο Πρόεδρος και τα Μέλη της πλειοψηφίας του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς, έχουν αναλάβει πρωτοβουλία παρεμβάσεως και διαβήματος προς τους αρμόδιους επιβλέποντες φορείς του έργου, ήτοι Περιφερειάρχη Αττικής, Αντιπεριφερειάρχη Περιφ. Ενότητας Ανατ. Αττικής, Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα ΕΣΠΑ, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής. Στην προσπάθεια αυτή ζητούμε όλους του πολίτες της Δροσιάς συμμάχους, ώστε, παρ’ όλες τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες, να ολοκληρωθεί στη Δημοτική Ενότητα Δροσιάς με ασφάλεια και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές το έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων, που θα σηματοδοτήσει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της και την παράδοση στις νέες γενιές ενός εν γένει περιβαλλοντικά αναβαθμισμένου Δήμου Διονύσου. Τέλος, σαν δημοτική αρχή, και παρόλη τη μη ευθύνη μας για τον τρόπο διεξαγωγής από την ανάδοχη εταιρεία και επιβλέψεως από την Περιφέρεια του έργου, ζητούμε συγνώμη για κάθε ενόχληση, που έχει δημιουργηθεί στους κατοίκους της Δ.Κ. Δροσιάς, και προσβλέπουμε στην κατανόηση όλων για την ολοκλήρωση ενός έργου υποδομής μείζονος σημασίας για μια ορθολογική και ποιοτική οικιστική ανάπτυξη. Με εκτίμηση Ο Δήμαρχος Διονύσου Ιωάννης Καλαφατέλης Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Νικόλαος Παππάς Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Δροσιάς Χαρ. Ιωαννίδης Η Αντιπρόεδρος Δ.Κ. Δροσιάς Λαμπρινή Μήλα Οι Γενικοί και Τοπικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι Δροσιάς Χρ. Ποτίδης, Ν. Καρυστινός, Κ. Παλιγγίνης, Σ. Κατσίγιαννη, Μ. Τεχλικίδης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο