Γρήγορη Περιήγηση

15-07-24 - 06:15
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Κ. Δροσιάς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02/04/2019

Ο Δήμος Διονύσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Κ. Δροσιάς" που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της εγκεκριμένης με την υπ' αριθμ. 110/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού Δαπάνης 5.400.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24 %).

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο