Γρήγορη Περιήγηση

16-06-24 - 18:00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/06/2023

Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, συνολικoύ αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Δήμος Διονύσου

Άγιος Στέφανος

ΔΕ Oδηγών (με δίπλωμα Γ΄κατηγορίας και ΠΕΙ) πυροσβεστικό όχημα

04 μήνες

02

103

Δήμος Διονύσου

Άγιος Στέφανος

ΥΕ Eργατών Πολιτικής Προστασίας

04 μήνες

16

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tm.prosopikou@dionysos.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο Κεντρικό Δημαρχείο στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Διονύσου, Λεωφόρος Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Διονύσου (τηλ. επικοινωνίας 2312030609-650-669-615).

To εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση της αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες και υπολογίζεται από την επομένη της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Διονύσου και στο διαδικτυακό τόπο αυτού (www.dionysos.gr) , δηλαδή από 15-06-2023 έως και 19-06-2023 και ώρα έως 13:00.

αρχεία

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 2023 1
Κατεβάστε το αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ 6Μ8ΙΩ93 ΕΩΡ_ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 2023
Κατεβάστε το αρχείο
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΩΛΥΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_2023 1
Κατεβάστε το αρχείο
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_2023 1
Κατεβάστε το αρχείο
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_2023 1
Κατεβάστε το αρχείο
[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο