Γρήγορη Περιήγηση

13-07-24 - 16:15
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/09/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άγ. Στέφανος:23/11/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ: 37045 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος & Αθ. Διάκου 1 Άγιος Στέφανος Τ.Κ.: 145 65 Πληροφορίες: Γωγή Π. Τηλέφωνο: 213 2030600 FAX: 213 2030630 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007«Ειδικοί Σύμβουλοι, Επιστημονικοί Συνεργάτες-Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α » καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.11 τουΝ.3979/2011. 3.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας στον οποίο προβλέπεται κενή οργανική θέση Ειδικού Συνεργάτη. 4.Την ανάγκη Επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας, ΜΜΕ, Πολιτισμού του Δήμου. Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν.3584/2007 δηλαδή: 1.Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια χώρας που ανήκει στη Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ) άρθρο 12 Ν.3584/2007) 2.Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού(21ο έτος, άρθρο 13 του Ν.3584/2007) 3.Να είναι υγιείς(άρθρο 14 του Ν.3584/2007). 4.Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007). 5.Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση 6.Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους(άρθρο17 του Ν.3584/2007) 7.Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ στους τομείς Επικοινωνίας, ΜΜΕ, Πολιτισμού Ή Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α.. 8.Να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε θέση Γραφείου Τύπου με την ειδικότητα του συντάκτη και Δημοσίων σχέσεων και ραδιοφωνικές παραγωγές και έντυπα ΜΜΕ. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους: Α)Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού. Β)Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα. Γ)Φωτ/φο του ατομικού δελτίου ταυτότητας Δ)Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή αντίγραφο επικυρωμένο νομίμως. Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου(παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007). Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Δημάρχου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ .Διάκου 1-τηλ.2132030619) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευση στην εφημερίδα. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ιωάννης Καλαφατέλης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο