Γρήγορη Περιήγηση

24-04-24 - 05:41
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ανακοίνωση για λειτουργία κοινωνικών δομών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/09/2012

Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. Κωδικ. Πρόσκλησης 49 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορά τη δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» ο Δήμος Διονύσου ΚΑΛΕΙ τους Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Διονύσου και καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, να συμμετάσχουν στην υλοποίηση σχεδίου δράσης που θα αφορά τη λειτουργία Κοινωνικών Δομών . Ο Δήμος Διονύσου σε συνεργασία με το Δυνητικό Δικαιούχο και άλλους συμπράττοντες φορείς, προτίθεται να λειτουργήσει μέσα από Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα τις εξής Κοινωνικές Δομές: Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο Δημοτικό Λαχανόκηπο Τράπεζα Χρόνου Γραφείο Διαμεσολάβησης Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, Δικαιούχοι των πράξεων της πρόσκλησης δύνανται να είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ιδίως: • Σωματεία • Ιδρύματα • Εταιρίες Αστικού Δικαίου • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις • Επαγγελματικές Ενώσεις • ΝΠΙΔ που δεν εντάσσονται στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :  Διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα.  Στο καταστατικό τους προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς / κοινωνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω τομείς: Κοινωνική ένταξη Κοινωνικές υπηρεσίες Αντιμετώπιση της φτώχειας Στήριξη της εργασίας Λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της πρότασής τους στην παρούσα Πρόσκληση και για τουλάχιστον τρία (3) έτη. Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Διαθέτουν εμπειρία υλοποίησης και διαχείρισης εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων συναφών με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, η οποία θα τεκμηριώνεται από σχετικά έγγρα��α και θα αποτυπώνεται σε πίνακα Προγραμμάτων του Σχεδίου Δράσης, όπου θα περιλαμβάνονται οι φορείς χρηματοδότησης, οι τυχόν συνεργαζόμενοι φορείς, ο προϋπολογισμός των δράσεων κλπ. Διαθέτουν πραγματική έδρα ή παράρτημα στην περιοχή υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, με οργανωμένο χώρο εργασίας, ο οποίος πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας. Διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010) για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού ή υποβάλλουν σχετικό φάκελο στο πλαίσιο της παρούσας. Για φορείς που διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο διαδικασιών να περιγράφεται διαδικασία για υλοποίηση πράξεων με ίδια μέσα και διαδικασία περιγραφής επιλογής ωφελουμένων. Δε συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% στην εταιρική σύνθεσή τους, ΟΤΑ, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Αποδεικνύουν την εμπλοκή τους στην τοπική κοινωνία της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται, με σχετικά δημοσιεύματα ή άλλο υλικό τεκμηρίωσης. Διαθέτουν εργαλεία κοινωνικής λογοδοσίας (ετήσιος οικονομικός και κοινωνικός απολογισμός δράσεων δημοσιευμένος ή αναρτημένος στην ιστοσελίδα του φορέα). Συμμετέχουν σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα. Δικαιούχοι των πράξεων δε δύνανται να είναι: Πολιτικά κόμματα και παρατάξεις Κυβερνητικοί οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα (ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου) εποπτευόμενα από το κράτος Εμπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα Αθλητικά σωματεία και σύλλογοι Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Στο εν λόγω Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα, δύναται να συμμετέχουν για την εκτέλεση της πράξης και επί μέρους φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις με το Δικαιούχο και να λειτουργούν στο πλαίσιο της πράξης υπό τη συνολική ευθύνη αυτού, εφόσον τηρούνται τα κάτωθι: 1. υπάρχει έγγραφη συμφωνία των επιμέρους φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στο εγκεκριμένο Μνημόνιο Συνεργασίας σχετικά με τη συνεισφορά τους στην εκτέλεση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης (σε σχέση κυρίως με την/τις Κοινωνική/ές Δομή/ές που αναλαμβάνουν να λειτουργήσουν) 2. ο Δικαιούχος θα διατηρεί τη συνολική οικονομική ευθύνη για την πράξη και οι τυχόν δαπάνες που θα καταβάλλονται από τους επιμέρους φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα θα πρέπει να συνοδεύονται από εξοφλημένα τιμολόγια, ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας 3. οι δαπάνες που θα καταβάλλονται από τους επιμέρους φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα θα αναφέρονται επίσημα στο Δικαιούχο ή/και έργο. Συμπράττοντες φορείς δύνανται να είναι: • Ο Δήμος και • κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό του ή σε άλλο ισοδύναμο διοικητικό έγγραφο. Οι συμπράττοντες φορείς θα πρέπει: • να έχουν χαρτογραφήσει με συστηματικότητα τις ανάγκες στο χώρο των υπηρεσιών άμεσης κοινωνικής παρέμβασης, • να έχουν την αρμοδιότητα παρέμβασης στο συγκεκριμένο πεδίο που θα υλοποιηθεί η πράξη. Για τη χρηματοδότηση του Δικαιούχου απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δικαιούχου, του/των συμπράττοντος/ων φορέα/ων και των τυχόν επί μέρους Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που θα συνεισφέρουν στην υλοποίηση της πράξης, υπογεγραμμένου από όλους τους συμμετέχοντες στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συμφωνία για εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο της πράξης, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας. Στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα δύνανται να συμμετέχουν και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία θα δεσμεύονται με το Μνημόνιο συνεργασίας ότι θα προσφέρουν αγαθά ή/και υπηρεσίες χωρίς αμοιβή και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης ή της κοινωνικής τους δράσης. Οι Φορείς/Ν.Π.Δ.Δ./Ν.Π.Ι.Δ. που διαθέτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο υπό σύσταση εταιρικό σχήμα, μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Γιδαράκου Δήμητρα (213 2030614). Πρόσκληση

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο