ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ., Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 385/2019 της 21ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. ( παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτωση α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’), την υπ΄αρ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄αρ. 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλεί να προσέλθετε στη 5η/2020 Τακτική Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ., Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων.