ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16η/2020 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..16η/2020.. Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-20), του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ.
Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου 01, την 7 Απριλίου 2020 ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: