Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ
Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 340/27.10.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την εν θέματι αναφερόμενη παροχή υπηρεσίας προϋπολογισμού 7.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω υπηρεσία.
Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 13/11/2015, (μεταξύ 8:00πμ
με 15:00μμ).

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.