Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγίας Παρασκευής - Φασίδερι - Αγ. Αγγέλων Δ.Κ. Άνοιξης
Ο Δήμος Διονύσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγίας Παρασκευής - Φασίδερι - Αγ. Αγγέλων Δ.Κ. Άνοιξης" που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της εγκεκριμένης με την υπ' αριθμ. 241/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού Δαπάνης 5.255.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24 %).