Διακήρυξη Εξοπλισμού Δορυφορικής Σύνδεσης Οχημάτων_Επαναληπτικός
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ


Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 309/2015 & 341/2015 ΑΟΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά που θα προκύψει από το άθροισμα του κόστους αγοράς του εξοπλισμού και του κόστους της ετήσιας συνδρομής για τρία έτη όπως αυτά 1
προσδιορίζονται με την από 25/09/2015 μελέτη του Τμήματος ρογραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (39.409,20€ ).

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.