Ανακοίνωση για επιτροπή δημοπρασιών ΠΔ28-80
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 20-4-2015, και ώρα 10:00 θα διεξάγει κλήρωση στο Δημοτικό κατάστημα (Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, Αγ. Στέφανος) για την ανάδειξη: Α) Ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών & μεταφορών των Γενικών Υπηρεσιών (00.), Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (10.), Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής (15.) και Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων (30.) του Δήμου, για το έτος 2015. Β) Ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών των Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (20.), Υπηρεσιών Ύδρευσης (25.), Υπηρεσιών Πρασίνου (35.), Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45), Λοιπών Υπηρεσιών (70.), καθώς και των εργασιών συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων & οχημάτων του Δήμου για το έτος 2015. Γ) Ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή παραλαβής – βεβαίωσης καλής εκτέλεσης – υπηρεσιών, εργασιών & μεταφορών του Δήμου, που απαιτούνται τεχνικές γνώσεις για το έτος 2015. Δ) Ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή παραλαβής – βεβαίωσης καλής εκτέλεσης – υπηρεσιών, εργασιών & μεταφορών του Δήμου για το έτος 2015. Ε) Ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου για το έτος 2015. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Λιούτας Γεώργιος