Ανακοίνωση υπ' αριθ.πρωτ.26979/16-07-2019 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, κλάδου ΔΕ Οδηγών, χρονικής διάρκειας έως 04/11/2019 για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας πυροπροστασίας
Αναρτήθηκε η υπ'αριθ.πρωτ.26979/16-07-2019 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,  κλάδου ΔΕ Οδηγών, χρονικής διάρκειας έως 04/11/2019 για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας πυροπροστασίας του Δήμου Διονύσου.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 18/07/2019 έως και 22/07//2019.