5η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Διόνυσος, 15-3-2012 Αρ. Πρωτ: 136 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς: 1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ.κ. 1) Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη 2) Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη) 3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ 4) Νικόλαο Αντάπαση Κοινοποίηση: 1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη 2) Πίνακα Ανακοινώσεων H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 20 Μαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μμ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου για τη συζήτηση και υποβολή προτάσεων στα παρακάτω θέματα: Θέμα 1ο:Διατύπωση γνώμης σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 6695/14-3-2012 έγγραφο του Αντιδημάρχου ΤΥ - Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα κατοίκων της Δ.Κ.Διονύσου που αφορά στα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα. Απόφαση Θέμα 2ο:Πρόταση για υποβολή δήλωσης τακτοποίησης – νομιμοποίησης του περιπτέρου επί της Λ.Μητρ.Κυδωνιών. Απόφαση Θέμα 3ο: Προτάσεις για Κάρτα δημότη Θέμα 4ο:Αιτήσεις για παράταση χρήσης τάφου 6ετούς ταφής της κ.Δευτεραίου Μαρίας για τον θανόντα Δευτεραίο Διονύσιο από 14/3/12 εως 14/3/2013 και του Βακιρτζή Αλέξανδρου για τον θανόντα Βακιρτζή Αγγελο από 31/3/12 εως 31/3/2013 Απόφαση Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου Ιωάννα Κακούρη