27η συνεδρίαση ΟΕ 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014, ώρα 11:00