27η κατεπείγουσα συνεδρίαση ΟΕ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10:00 π.μ.