11η Συνεδρίαση ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55Α/11-3-20), η οποία θα διεξαχθεί την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..19:30.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:Κατεβάστε